TSE-Hizmet Yeterlilik Belgemiz

TSE-Hizmet Yeterlilik Belgemiz

Günümüz koşullarında bilgi, teknoloji ve iletişim alanında yaşanan büyük gelişmeler toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarış içerisine sürüklemektedir.
Dünya ticaretinin küreselleşmesi, rekabetin kapsam ve sınırlarını genişletmiş, yarışa katılanların sayısı giderek artmıştır. Üstelik bu yarışa katılanlar her geçen gün daha üstün nitelikli olmaktadır.
Müşteriler artık daha bilinçli, daha bilgili hale gelmiş ve müşteri beklentileri en üst seviyeye ulaşmıştır. Artık müşteri beklentilerini karşılamak yeterli olmamakta müşteri beklentilerinin de ötesine geçmek gerekmektedir. Değişim hızı artmış, özellikle teknoloji alanında yaşanan gelişmeler önceden hayal bile edilemeyen uygulamaları mümkün kılmıştır. Artık değişime ve değişim hızına ayak uyduramayan kuruluşların ayakta kalabilmesi çok zordur.
İşletmelerin ayakta kalabilmeleri ancak tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal üretiminin veya hizmetin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir. Bu sebeple, kuruluşlarda, tasarım aşamasından başlayarak üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli iyileşmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sistemi’nin uygulanması olmazsa olmaz bir şart olmuştur.

Şirketimiz; “TS 13573-Danışmanlık Hizmetleri Sunan Ofislere İlişkin Standartlar” ile, “TS 13663-Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Sunan Ofislere İlişkin Standartlar” kapsamında, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı bir tüzel kişilik olan Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda hizmet yeterliliği ve kalitesinin tespit edilmesi doğrultusunda, sunmakta olduğu danışmanlık ve mali müşavirlik hizmetleri dolayısıyla 2 ayrı standartta “Hizmet Yeterlilik Belgesi” ile akredite edilmiştir.

TS 13573-Danışmanlık Hizmetleri Sunan Ofislere İlişkin Standart, Türk Standartları Enstitüsü Hizmet Standartları İhtisas Kurulu’na bağlı TK38 Sosyal Hizmetler Teknik Komitesi tarafından hazırlanmış ve TSE Teknik Kurulu’nun 26 Eylül 2013 tarihli toplantısında kabul edilerek yayımına karar verilmiştir.

Standardın yayımının ardından, Mayıs 2018’de, TSE Hizmet İhtisas Kurulu’na bağlı TK09 Sanayi Hizmetleri Teknik Komitesi tarafından hazırlanan ve TSE Teknik Kurulu’nun 21 Mayıs 2018 tarihli toplantısında kabul edilerek yayımlanmış olan ilk revizyon söz konusudur.

Bu standardın gereklilikleri arasında başta genel kriterler olmak üzere birtakım özel kriterler de söz konusudur.
Genel kriterler; yapısal özellik ile ilgili kriterler, işletmecilik ile ilgili kriterler ve istihdam edilen çalışanlar ile ilgili kriterlerden oluşmaktadır.
Özel kriterler; hizmet sektörü ve sanayi sektörü için farklılaşmaktadır.

TS 13663-Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Sunan Ofislere İlişkin Standart, Türk Standartları Enstitüsü’nün Hizmet İhtisas Kurulu’na bağlı TK38 Sosyal Hizmetler Teknik Komitesi tarafından hazırlanmış ve TSE Teknik Kurulu’nun 27 Ağustos 2015 tarihli toplantısında kabul edilerek yayımlanmıştır.

Bu standardın gereklilikleri arasında başta genel kriterler olmak üzere birtakım özel kriterler de söz konusudur.
Genel kriterler; yapısal özellik ile ilgili kriterler, işletmecilik ile ilgili kriterler, istihdam edilen çalışanlar ile ilgili kriterler ve teknik donanım ile ilgili kriterlerden oluşmaktadır.
Özel kriterler ise Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri ile ilgili olarak farklılaşmaktadır.

Her iki standardın hazırlanmasında, ulusal ihtiyaç ve imkanlarımız ön planda olmak üzere, uluslararası Standartlar ve ekonomik ilişkilerimiz bulunan yabancı ülkelerin standartlarındaki esaslar da göz önünde bulundurularak; yarar görülen hallerde, olabilen yakınlık ve benzerliklerin sağlanmasına ve bu esasların, ülkemiz şartları ile bağdaştırılmasına çalışılmıştır.

Bu standartlar son şeklini almadan önce ; bilimsel kuruluşlar, üretici/imalatçı ve tüketici durumundaki konunun ilgilileri ile gerekli işbirliği yapılmış ve alınan görüşlere göre olgunlaştırılmıştır.

Türk Standartlarına Uygunluk Markası (TSE Markası), üzerine veya ambalajına konulduğu malların veya bu marka ile akredite edilmiş hizmetlerin ilgili Türk Standardına uygun olduğunu ve mamülle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çıktığında Türk Standartları Enstitüsü’nün garantisi altında olduğunu ifade etmektedir.

Şirketimizin ISO 9001 Genel Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamındaki belgelendirme-akreditasyon süreçleri ise halen devam etmektedir.