İnceleme, Denetim Ve Özel Amaçlı Raporlama Hizmetleri

 • İşletmelerde Suiistimal İncelemesi Ve Raporlanması
 • İç Kontrol Sistemi ve Mali Risklerin İncelenmesi Ve Raporlanması
 • Muhasebe Denetimi Ve Raporlanması

Muhasebe kayıtlarının ve buna bağlı yasal beyanname ve bildirimlerin doğruluğu, gerçekliği ve bütünselliğinin ilgili mevzuat çerçevesinde dayanak belgeler vasıtasıyla incelenmesi, denetlenmesi; mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş raporu düzenlenmesi

 • Muhasebe Revizyon İşlemleri
 • KİK Tarafından İstenilen Fiyat Teklif Analizi
 • İlaç Fiyatları Tespit ve Değerlendirilmesi
 • Dernek, Tesis, Vakıf ve Benzeri Kurumların Hesaplarının Denetimi
 • Avrupa Birliği Fonları Destekli Projelerin Denetlenmesi ve Raporlanması
 • SPK ve Diğer Kuruluşlarca Yaptırılacak Muhasebe Denetim İşlemleri
 • Kredilere İlişkin Tespit İşlemleri
 • SGK İlişiksizlik Belgesi İncelemeleri
 • KDV İadesi Tespit Raporu
 • Öz Sermaye Tespit Raporu
 • Mevcut Sermayenin Ödendiğinin Tespit Raporu
 • Mevcut Sermayeye İlave Edilecek İç Kaynakların Mevcudiyetinin Tespit Raporu
 • Yerli Malı Tebliği Kapsamında “Yerli Katkı Oranı” Tespitine İlişkin Rapor
 • TTK Kapsamında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
 • Transfer Fiyatlandırması Ve Örtülü Sermaye Tespit Raporları
 • KİK Tebliği Kapsamında Tesis, Makine, Teçhizat ve Diğer Ekipman Tespitine İlişkin Rapor
 • Avrupa Birliği Fonları Destekli Projelerin Denetlenmesi Ve Raporlanması
 • Fizibilite Raporu
 • TÜBİTAK Tarafından Desteklenen Ar-Ge Projeleri Dönemsel Mali Raporu
 • Teknokent Aylık – Yıllık Faaliyet Raporu
 • Ar-Ge Merkezi Yıllık Faaliyet Raporu
 • KOBİ Statüsü Ve Beyannamesi Tespit Raporu
 • Yetki Kapsamına Dahil Edilmiş Diğer Denetim Raporları
 • Eximbank Hesap Durum Belgesi ve Eki Bilanço ve Gelir Tablosu ile Mali Açıklayıcı Notlar Denetim Raporu
 • Yabancı Sermayeli Firmaların Ticaret Bakanlığı’na Yıllık Bildirimi
 • Sanayi Siciline Kayıtlı Firmaların Yıllık İşletme Cetveli Bildirimi