Ar-ge yenilik ve tasarım proje danışmanlığı hizmetleri

 • TÜBİTAK Teydeb, KOSGEB, Teknokent Projeleri ile Diğer Ulusal Ya Da Uluslararası Kurumsal Destekli Ar-ge Projeleri
  • Amacı, Kapsamı, Genel ve Teknik Tanımı, Süresi, Bütçesi, Özel Şartları, Diğer Kurum, Kuruluş, Gerçek ve Tüzel Kişilerce Sağlanacak Ayni ve/veya Nakdi Destek Tutarları, Sonuçta Doğacak Fikri Mülkiyet Haklarının Paylaşım Esaslarını İçeren, Ar-Ge Faaliyetlerinin Her Safhasını Belirleyecek Mahiyette ve Bilimsel Esaslar Çerçevesindeki Araştırma, Geliştirme, Yenilik ve Tasarım Projelerinin Sistematik Bir Şekilde, OECD’nin Frascati, Oslo ve Canberra Referans Klavuzları Işığında, Proje Gizlilik Sözleşmesi Doğrultusunda Yazılması
  • Proje Planının / İş-Yönetim Analizinin (Gantt Şeması) Oluşturulması
  • Proje Gizlilik Sözleşmesinin ve Proje İle İlgili Diğer Önemli Sözleşmelerin Hukuk Birimi İle Koordineli Olarak Dizaynı
  • Projenin TÜBİTAK Teydeb, KOSGEB, Teknokent Yönetici Şirket, Ulusal Ya Da Uluslararası Kuruma-Fona Sunulması
  • Proje İş Paketleri, İnsan Kaynağı, Bütçesi ve Çıktılarının İzlenmesi
  • Proje Uygulamalarındaki Realizasyon ve Revizyon Süreçlerinin İzlenmesi; İlgili İdari, Mali, ve Hukuki Aksiyonların Alınmasının Sağlanması, Süreçlerin Koordinasyonu
  • Proje Kapsamındaki İndirim, İstisna, Destek, Teşvik ve Muafiyetler İle İlgili Olarak Gerekli Başvuruların Mali Müşavirle Uyum ve İşbirliği İçinde Sevk, İdare Edilmesi ve Sonuçlandırılması
   • Lisansüstü Eğitim İstisnası Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
   • Temel Bilimler Desteği Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Bölge Dışında Geçirilen Sürelerin Takibi
  • PDKS Çerçevesinde Personel Giriş Çıkış Bilgilerinin Takibi, Aylık Olarak Puantajların Güncellenmesi,
  • Teknik Hakem Değerlendirmelerindeki Koordinasyonun Sağlanması
  • İşlem Bazlı Anlık, Dönemsel, Yıllık Faaliyet Raporları İle Proje Sonuç Raporunun Hazırlanması ve Bu Kapsamdaki Bildirimlerin İlgili Paydaşlara Zamanında ve Tam Olarak Yapılması
  • Proje Bitirme Belgesinin Çıkarılması
  • Projede Görevli Akademisyenlerin Kurum Muvafakat ve Görevlendirme Yazılarının Takibi, Güncellenmesi
  • Proje Bilgi Formunun Güncel Tutulması
  • Web Portalı Üzerinden Tüm Ar-Ge Proje Süreçlerinin İdari ve Mali Yükümlülüklerinin Sevk ve İdaresi