İlke ve Politikalarımız

Günümüz koşullarında bilgi, teknoloji ve iletişim alanında yaşanan büyük gelişmeler toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarış içerisine sürüklemektedir.

Dünya ticaretinin küreselleşmesi, rekabetin kapsam ve sınırlarını genişletmiş, yarışa katılanların sayısı giderek artmıştır. Üstelik bu yarışa katılanlar her geçen gün daha üstün nitelikli olmaktadır.

Müşteriler artık daha bilinçli, daha bilgili hale gelmiş ve müşteri beklentileri en üst seviyeye ulaşmıştır. Artık müşteri beklentilerini karşılamak yeterli olmamakta müşteri beklentilerinin de ötesine geçmek gerekmektedir. Değişim hızı artmış, özellikle teknoloji alanında yaşanan gelişmeler önceden hayal bile edilemeyen uygulamaları mümkün kılmıştır. Artık değişime ve değişim hızına ayak uyduramayan kuruluşların ayakta kalabilmesi çok zordur.

İşletmelerin ayakta kalabilmeleri ancak tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal üretiminin veya hizmetin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir. Bu sebeple, kuruluşlarda, tasarım aşamasından başlayarak üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli iyileşmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sistemi’nin uygulanması olmazsa olmaz bir şart olmuştur.

Şirketimiz; “TS 13573-Danışmanlık Hizmetleri Sunan Ofislere İlişkin Standartlar” ile, “TS 13663-Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Sunan Ofislere İlişkin Standartlar” kapsamında, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı bir tüzel kişilik olan Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda hizmet yeterliliği ve kalitesinin tespit edilmesi doğrultusunda, sunmakta olduğu danışmanlık ve mali müşavirlik hizmetleri dolayısıyla 2 ayrı standartta “Hizmet Yeterlilik Belgesi” ile akredite edilmiştir.

TS 13573-Danışmanlık Hizmetleri Sunan Ofislere İlişkin Standart, Türk Standartları Enstitüsü Hizmet Standartları İhtisas Kurulu’na bağlı TK38 Sosyal Hizmetler Teknik Komitesi tarafından hazırlanmış ve TSE Teknik Kurulu’nun 26 Eylül 2013 tarihli toplantısında kabul edilerek yayımına karar verilmiştir.

Standardın yayımının ardından, Mayıs 2018’de, TSE Hizmet İhtisas Kurulu’na bağlı TK09 Sanayi Hizmetleri Teknik Komitesi tarafından hazırlanan ve TSE Teknik Kurulu’nun 21 Mayıs 2018 tarihli toplantısında kabul edilerek yayımlanmış olan ilk revizyon söz konusudur.

Bu standardın gereklilikleri arasında başta genel kriterler olmak üzere birtakım özel kriterler de söz konusudur.

Genel kriterler; yapısal özellik ile ilgili kriterler, işletmecilik ile ilgili kriterler ve istihdam edilen çalışanlar ile ilgili kriterlerden oluşmaktadır.

Özel kriterler; hizmet sektörü ve sanayi sektörü için farklılaşmaktadır.

TS 13663-Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Sunan Ofislere İlişkin Standart, Türk Standartları Enstitüsü’nün Hizmet İhtisas Kurulu’na bağlı TK38 Sosyal Hizmetler Teknik Komitesi tarafından hazırlanmış ve TSE Teknik Kurulu’nun 27 Ağustos 2015 tarihli toplantısında kabul edilerek yayımlanmıştır.

Bu standardın gereklilikleri arasında başta genel kriterler olmak üzere birtakım özel kriterler de söz konusudur.

Genel kriterler; yapısal özellik ile ilgili kriterler, işletmecilik ile ilgili kriterler, istihdam edilen çalışanlar ile ilgili kriterler ve teknik donanım ile ilgili kriterlerden oluşmaktadır.

Özel kriterler ise Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri ile ilgili olarak farklılaşmaktadır.

Her iki standardın hazırlanmasında, ulusal ihtiyaç ve imkanlarımız ön planda olmak üzere, uluslararası Standartlar ve ekonomik ilişkilerimiz bulunan yabancı ülkelerin standartlarındaki esaslar da göz önünde bulundurularak; yarar görülen hallerde, olabilen yakınlık ve benzerliklerin sağlanmasına ve bu esasların, ülkemiz şartları ile bağdaştırılmasına çalışılmıştır.

Bu standartlar son şeklini almadan önce ; bilimsel kuruluşlar, üretici/imalatçı ve tüketici durumundaki konunun ilgilileri ile gerekli işbirliği yapılmış ve alınan görüşlere göre olgunlaştırılmıştır.

Türk Standartlarına Uygunluk Markası (TSE Markası), üzerine veya ambalajına konulduğu malların veya bu marka ile akredite edilmiş hizmetlerin ilgili Türk Standardına uygun olduğunu ve mamülle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çıktığında Türk Standartları Enstitüsü’nün garantisi altında olduğunu ifade etmektedir.

Şirketimizin ISO 9001 Genel Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamındaki belgelendirme-akreditasyon süreçleri ise halen devam etmektedir.

Şirketimiz; bilgi güvenliği ve gizliliğe son derece önem vermekte; verdiği bu önemi sürdürülebilir kılmak adına her türlü tedbiri almakta, ilgili süreç ve sistem uygulamalarını da sürekli gözetmektedir.
Nitekim; işlenen verilerin,
• fiziki ve dijital güvenliği,
• gizliliği,
• bütünselliği,
• her an ulaşılabilirliği,

sunduğumuz hizmetlerin odak noktasıdır ve esasen işimizin temelidir.

Ofisimizin bulunduğu iş merkezi, en ileri fiziki güvenlik tedbirlerini uygulamaktadır.
Bu çerçevede, insan ve eşyanın iş merkezindeki fiziki giriş-çıkış kontrolü, gözetilmesi ve güvenliği, 7/24 görev yapan özel güvenlik ekibi vasıtasıyla gerçekleştirilmekte, iş merkezi içinde ve çevresindeki onlarca kameralarla her an kayıt altına alınmaktadır. Yetkisiz kişilerin katlara erişimi kesinlikle mümkün bulunmamaktadır.
Ofisimiz; özellikle otomatik, akıllı ve entegre bir yangın güvenlik sistemine sahip olan bina içinde seçilmiştir. Bu kararda; insanların, süreçlerin, varlıkların ve çevrenin yangından korunması konusundaki önceliğimiz ve duyarlılığımız büyük etken olmuştur.
Şirketimiz, iş sürekliliğine ve bilgi varlıklarına yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla;
• Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gerekliliklerini yerine getirecek şekilde belgelendirmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,
• Bilgi varlıklarına yönelik riskleri yönetmeyi,
• Bilgi güvenliğini arttırmak amacıyla çalışanlarının gelişimi için sürekli eğitimler gerçekleştirmeyi,
• Bilgi güvenliği kapsamında tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uymayı,
• Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin standartlara ve yasal mevzuatlara uyumunu iç denetimlerle kontrol etmeyi,
en ileri derecede önemsemektedir.
Tüm bunları yerine getirebilmek için çalışanlarının katılımı ile Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi şartlarına uymayı ve sistemin etkinliğini sürekli iyileştirmeyi kabul ve taahhüt etmekte olup, bu konuda kendisiyle aynı ilkeleri içselleştirmiş olan Radore Veri Merkezi Hizmetleri A.Ş. ile Haziran 2021’de « Veri Merkezi Sözleşmesi » imzalamıştır.
Bu doğrultuda, şirketimizin işlediği dijital veriler; % 100 fiziki güvenlik, kesintisiz internet erişimi, enerji ve iklimlendirmedeki en ileri teknoloji ve deneyimli teknik ekip gözetimi ve desteği ile 7/24 güvenle işlenmekte ve aynı zamanda yedeklenerek SLA şartları dahilinde % 99,99 oranında “uptime” garantisi ile saklanmaktadır.
Şirketimiz, kesinlikle lisanssız yazılım kullanmamakta, kullandırmamakta, telif hakları ve sair fikri mülkiyetle ilgili yasaları hiçbir şekilde ihlal etmemektedir.

ENGINOUS PARTNER
MALİ MÜŞAVİRLİK VE DENETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
ÇALIŞMA İLKELERİ VE ETİK KURALLARI

Amaç
Madde 1

Bu Çalışma İlkeleri ve Etik Kuralların amacı, ENGINOUS PARTNER MALİ MÜŞAVİRLİK VE DENETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ (bundan böyle, “ENGINOUS PARTNER MALİ MÜŞAVİRLİK VE DENETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ”, kısaca, “ENGINOUS PARTNER” ya da “Şirket” olarak ifade edilecektir.) tüm ortak, yönetici ve çalışanlarının ilgili meslek mevzuatında belirlenmiş olan taşımala¬rı gereken asgari nitelikler, yasal davranışlar ve sorumluluklarının yanında; yasal gerekleri aşan ölçüde tüm ortak, yönetici ve çalışanların kendilerini kontrol etmeleri amacıyla moral ilkeler sistemini, toplum, müşteriler ve diğer profesyonel meslek mensuplarıyla ilişkilerde uyulması gereken ve yerine getirilmesi gereken kuralları içermektir.

Kapsam
Madde 2

Bu Çalışma İlkeleri ve Etik Kurallar ile yapılan düzenlemeler, ENGINOUS PARTNER’ın tüm ortak, yönetici ve çalışanlarını kapsamaktadır.

Meslek Ahlakı ve Önemi
Madde 3

Meslek ahlakı, ENGINOUS PARTNER’ın tüm ortak, yönetici ve çalışanlarının yeterlilik, gü¬venilirlik, tarafsızlık, bağımsız karar alabilme, kendi kendilerini denetle¬melerinin ve dürüstlüğünün simgesidir. Meslek ahlakı kuralları, bu Çalışma İlkeleri ve Etik Kurallarda tanımlanan meslek ahlakı anlayışını benimseyen ortak, yönetici ve çalışanlarını yücelttiği gibi alçaltıcı tutum ve davranışlara karşı korur.
Mesleki ahlak kuralları, moral ve profesyonel davranış standartlarının seviyesini belirlediği gibi cezalandırılması gereken davranış ve tutumla¬rın saptanmasında yargıların temelini oluşturur.
Cezalandırılması gereken davranışlar, ilgili meslek mevzuatı ve gerektiğinde mahkemeler tarafından ele alınır ve bir yargıya varılır.

Bu durumda toplum; ENGINOUS PARTNER’ın tüm ortak, yönetici ve çalışanlarının bir Yasa’larının varlığını ve tüm ortak, yönetici ve çalışanların ahlaki değerlerinin yüceliğini anlar ve verilen hizmetler hakkında yargıya varır. Ahlaki kurallar, mesleğin uygulanması sonucun¬da yüce değerlere sahip meslek mensuplarınca saptandığından, mes¬leğe girmek isteyenler için bir rehber ve şirket ortak, yönetici ve çalışanları için de bir ölçü niteliğindedir.

Mesleki Uzmanlık
Madde 4

ENGINOUS PARTNER’ın tüm ortak, yönetici ve çalışanları mesleki ve ahlaki standartlarla bağdaşmayan herhangi bir iş anlaşması yapa¬maz.

Defter Tutma ve Finansal Tabloları Hazırlama
Madde 5

ENGINOUS PARTNER bünyesindeki resmi defterlerin tutulması ile bu defterlere göre finansal tabloların hazırlaması ve ilgili beyanname-bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi iş ve işlemleri, şirket bünyesinde Serbest Muhasebeci Mali Müşa¬vir ünvanına sahip en az bir sorumlu meslek mensubunun denetim ve gözetimindeki alanında yetkin, bilgili ve deneyimli bir ekip tarafından yerine getirilmektedir.

Muhasebe İlkelerine ve Standartlarına Uyma Zorunluluğu
Madde 6

ENGINOUS PARTNER tarafından hazırlanacak finansal tablolara esas teşkil edecek muhasebe kayıtları, başta ilgili güncel ve bütünsel mali mevzuat olmak üzere, ge¬nel kabul görmüş muhasebe ilke ve kuralları dikkate alınarak düzenlenir. İlgili kurum ve kurullar tarafından veya yasalarla belirlenen standartlara uygun olmayan finansal tablolar düzenlenemez.
Muhasebe kaydı yapan ruhsatlı meslek mensupları, hazırladıkları fi¬nansal tabloların dipnotlarında genel kabul görmüş muhasebe ilke ve kuralları ile muhasebe standartlarındaki sapmaları belirtmelidirler.

ENGINOUS PARTNER bünyesindeki tüm ortak, yönetici ve çalışan profesyoneller, TMUDESK (Tür¬kiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu) tarafından yayınlanan standartlara uyarlar.

Dürüstlük, Güvenilirlik ve Tarafsızlık
Madde 7

ENGINOUS PARTNER’ın tüm ortak, yönetici ve çalışanları gerçekleri bilerek saptıramazlar ve ilgili mevzuata göre yetkili olunan işle¬rin yapılması sürecinde tamamen bağımsızdırlar; işlerini dürüstlük, güvenilirlik ve tarafsızlık içinde yürütürler.

Tüm ortak, yönetici ve çalışanlar vergi kanunlarının ve di¬ğer yasaların yorumlanmasında; kendi düşünceleri ve yargısı ile oluşan yorumunu destekleyen yeterli dayanakların da olması koşuluyla kararla¬rında tarafsız olmak durumundadır. Şirket bünyesindeki meslek mensuplarının bağlı olarak çalışması, mesleki kurallara uyarak bağımsız çalışmasına engel olamaz, olmamalıdır.

Mesleki Özen ve Titizlik
Madde 8

ENGINOUS PARTNER’ın tüm ortak, yönetici ve çalışanları ilgili mevzuatta belirlenmiş işler kapsamındaki mesleki hizmetleri yeri¬ne getirirken, gerekli olan mesleki özen ve titizliği göstermek zorunda¬dırlar. Ruhsatlı meslek mensupları ve yöneticiler yanlarında çalıştırdıkları personelin çalışmalarının her aşamasında gerekli özen ve titizliği gösterip göster¬mediklerini gözetip denetlemek durumundadırlar.

Tasdik İşlerinde ve Denetimde Bağımsızlık Kuralı
Madde 9
ENGINOUS PARTNER’ın tüm ortak, yönetici ve çalışanları, denetim görevi ile ilgili tüm konularda bağımsız düşünmesini ve davran¬masını sağlayacak koşullara sahip olmalıdır.
Denetim ve tasdik işlerinde ilgili ENGINOUS PARTNER ortak, yönetici ve çalışanının bağımsızlığı kamu yararı ilkesini gözetmenin yanı sıra, müşterisine karşı önyargısız ve ta¬rafsız bir tutum içinde bulunmayı kapsar. Aksi takdirde şirket ortak, yönetici ve çalışanları, meslek tekniği açısından ne kadar yeterli olursa olsun, de¬netim sonucunda elde edilecek bulguların güvenilirliği için gerekli olan tarafsızlığını yitirecektir.

Şirketin ortak, yönetici ve çalışanlarının iş alması sırasında sözleşme öncesi ya da sonrasında, maddi ya da maddi olmayan güvence vermesi yasaktır. ENGINOUS PARTNER’dan hizmet isteyenlerin güvence istemeleri durumunda mes¬leki faaliyetin bağımsızlık ilkesi zedeleneceğinden; ENGINOUS PARTNER ortak, yönetici ve çalışanları bu tür işler için öneri veremezler.

Sır Saklama
Madde 10

ENGINOUS PARTNER ortak, yönetici ve çalışanları, mesleki faaliyetleri sırasında müşterileriyle ilgili edindiği bilgileri ve sırları müşterilerinin izni olmadık¬ça, mesleki faaliyetleri son bulsa dahi açıklayamazlar. ENGINOUS PARTNER’ın tüm ortak ve yöneticileri, sır saklama kuralına personellerinin de uymasını sağlamak¬la yükümlüdürler. ENGINOUS PARTNER’ın ortak ve yöneticileri, aksine davranan personeli bir daha çalıştırmamalı ve diğer meslek mensuplarını bu kişiler hakkında bilgilendirmelidir.

Ücretler
Madde 11

ENGINOUS PARTNER, asgari ücretin üstünde yapılan işlere haklı bir gerekçe göstermeksizin daha düşük ücretle yapmak üzere talip ola¬maz.

Denetim Standartları ve Muhasebe İlkeleri
Madde 12

ENGINOUS PARTNER, genel kabul görmüş denetim standartlarına uyumlu çalışma yapmadıkça, adının finansal tablolarla ilişiklendirilme¬sine izin vermez.

ENGINOUS PARTNER, meslek örgütü tarafından benimsenen TMUDESK’in standartları ile standart yayımlan¬mamış konularda genel kabul görmüş muhasebe ilke ve kurallarına uyulmadan hazırlanmış finansal raporlar için, bu standartlar ve ilkeler doğrultusunda hazırlandığı yönünde görüş bildiremez.

Öngörü Yasağı
Madde 13

ENGINOUS PARTNER, varsayıma dayalı bilgilerden hareketle fi¬nansal tablolar ve raporlar hazırlayamaz. ENGINOUS PARTNER ortak, yönetici ve çalışanları kendisinin gerçekleşeceğini bildiği izlenimi veren herhangi bir geleceğe dönük işlemlere, adının karıştırılmasına izin vermez.
Proforma Bilanço ve Gelir Tablolarının hazırlanmasının veya gerçekleş¬mesini destekleyen görüşlerin bildirilmesinde herhangi bir ortak, yönetici ve çalışanın adının karıştırılması yasaktır.

Haksız Rekabet Yasağı
Madde 14

ENGINOUS PARTNER ortak, yönetici ve çalışanları, mesleki dayanışma ve sorumluluk bilinci ile, diğer bir kişi veya kurumun iş yaptığı bir başka kişi veya kuruma, aynı işi yapmak üzere girişimde bulunamaz.
Ücret düşürmeye yönelik önerilerde ve personel sağlanması gibi konu¬larda ENGINOUS PARTNER ortak, yönetici ve çalışanları birbirlerine zarar verecek davranışlarda ve gi¬rişimlerde bulunamazlar.

Bir müşteri, muhasebe ve müşavirlik işlerini yapan bir mesleki hizmet tedarikçisi bulunmasına rağmen bir başka şirketten hizmet isterse, bu durumda ilgili sorumlu meslek mensubu diğer ilgili sorumlu meslek mensubu ile ilişki kurmalıdır.

Personel Sağlanması
Madde 15

ENGINOUS PARTNER ortak, yönetici ve çalışanları, başka bir şirketin personeline, ilgili meslek mensubuna haber vermeden, doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak kendisi ya da müşterisi adına iş önerisinde bulunamaz. Bu kural, personelin kendi girişimi ya da bir ilana dayanarak iş başvurusu halinde uygulanmaz.

Dürüst Olmayan Davranışlar
Madde 16

ENGINOUS PARTNER ortak, yönetici ve çalışanları dürüstlük ilkesine uygun olmayan dav¬ranışlarda bulunamazlar.

Reklam ve Teşvik Yasağı
Madde 17

ENGINOUS PARTNER ortak, yönetici ve çalışanlarının reklam yapması yasaktır. Bu nedenle bir gazete, dergi ya da benzeri duyuru araçlarından herhangi birinden yararlanarak reklam yapmak yasaktır. ENGINOUS PARTNER ortak, yönetici ve çalışanları, basına bülten dağıtmak veya demeç vermek suretiyle şirketin mesleki deneyim hizmetlerini yücelte¬mez ya da reklam edemez.
ENGINOUS PARTNER ortak, yönetici ve çalışanları herhangi bir yazar veya muhabir ile görüştüğünde, vereceği bilgilerin nasıl kullanılabileceğini kontrol edemeyeceğinden, muhabire, meslek ahlak kurallarının gerektirdiği sınırlamaları açıklama¬lıdır. Ancak; toplumun ilgilendiği konularda ENGINOUS PARTNER ortak, yönetici ve çalışanlarının yaptığı yayınlar ve demeçlerinin haber programlarında verilmesi, yazı ve haber yazılması veya yazması reklam sayılmaz.
ENGINOUS PARTNER ortak, yönetici ve çalışanlarının gazete ve dergilerde yazı yazmaları, haber prog¬ramları yapmaları ya da kitap yazmaları durumunda, bunları yayımla¬yan yayımcı tarafından yapılacak övgülerde ve tanıtımlarda; yazar olan ENGINOUS PARTNER ortak, yönetici ve çalışanlarının özgeçmişi, öğrenimi, mesleki unvanı, deneyimleri, mesleki şirket ortaklığı ve ifa ettiği belli başlı görevleri yer alabilir. Bu övgü ve tanıtımlarda meslek unvanı dışında “vergi uzmanı”, “yönetim danışmanı”, “eski vergi dairesi müdürü”, “eski inceleme elemanı” gibi herhangi bir mesleki uzmanlığı gösteren bir tanıtım kullanılamaz. Yazar¬lık ve akademik unvanlarının kullanılması reklam sayılmaz.
ENGINOUS PARTNER ortak, yönetici ve çalışanlarının mesleki sunum, seminer ve eğitim faaliyetlerine katılmaları reklam sayılmaz.
ENGINOUS PARTNER ortak, yönetici ve çalışanlarının diğer meslektaşlarına profesyonel hizmet sunmak üze¬re kişisel ilişkide bulunması veya önerilerini çeşitli yazılı iletişim araçlarıyla bildirmesi reklam sayılmaz.
ENGINOUS PARTNER ortak, yönetici ve çalışanlarının kullandığı yazışma kağıtları mes¬lek onuruna yakışan biçimde düzenlenmeli ve üzerinde şirket ve mesleki unvanlar dışında ayrı bir uzmanlık dalı belirtilmemelidir. Bu kağıtlarda ENGINOUS PARTNER’ın tam ticaret unvanı, adresi, telefon, faks, internet ve benzeri iletişim numaraları, ortakların, vefat etmiş ortakların, kurucuların isimleri ve hizmet süreleri, ortaklardan ayrı olduklarını belirten bir çizgi ve başlık altında ayrılması koşuluyla çalıştırılan meslek mensuplarının adları, diğer şehirlerde işbirliği yapılan meslek mensupları ile şubelerinin adları yer alabilir.

ENGINOUS PARTNER ortak, yönetici ve çalışanlarının kullandıkları kartvizitler reklam sayılmaz. Bu kartlar, yalnızca kart sahibinin adını ve soyadını, ENGINOUS PARTNER’ın tam ticaret unvanını, adres ve telefon-faks numaralarını, mesleki unvanı ile şirketteki yönetici, ortak, danışman gibi unvanları taşır. Bu kartvizitlerde herhangi bir uzmanlık alanı ya da eski görevlerini belirten rumuz veya unvanların yer alması reklam kapsamında olduğundan ya¬saktır.
Bağımlı çalışan meslek mensupları ruhsatlarının türüne göre, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşa¬vir unvanlarını kullanabilirler. Ancak bağımlı meslek mensuplarının ticari faaliyetler sırasında bu unvanlarını kullanmaları yasaktır.
ENGINOUS PARTNER ortak, yönetici ve çalışanlarının yayınladığı bildirilerin, sirkülerin, bültenlerin, işe alma broşürlerinin, bazı ticari konularda kendi personeli, müşterileri, avukatlar, bankalar, aracı kurumlar, akademik çevreler gibi mesleki ilişkilerin sürdürüldüğü kimselere gönderilmesi reklam sayılmaz. İş için başvuranlara, işe alınma görüşmelerine girmeyi düşünen öğren¬cilere, özel olarak istemde bulunan kişilere ve öğrenim kuruluşlarına bu yayınların bir kopyasının verilmesi veya gönderilmesi reklam sayılmaz.
ENGINOUS PARTNER’ı tanıtan özel dos¬ya, katalog, baskılı bloknot ve kalem kullanılması reklam sayılmaz.

Ücretlerin Düşürülmesi ve Komisyon Yasağı
Madde 18

Müşteriye sunulan hizmetler için önerilen ücretleri düşüre¬cek parasal cezai yaptırımları taşıyan sözleşmeler yapılamayacağı gibi, komisyon ve benzeri ödemelerin yapılması yasaktır. Ancak, anlaşma yapılan müşteriye hizmet sunan başka bir alt yükleniciye ya da ruhsatlı serbest çalışan mes¬lek mensubuna bu hizmetlerden yararlanılması halinde ücret ödenmesi yasak değildir.

Bağdaşmayan İşler
Madde 19

ENGINOUS PARTNER ortak, yönetici ve çalışanlarının muhasebe ve denetim mesleki hizmetlerinde objektifliklerini bozan işler yapmaları ya¬saktır. Ancak kamu görevi niteliğinde olan siyasi faaliyette bulunma, düşüncesini açıklayan yazı yazma, sanat faaliyetlerinden sayılan edebi eserler yayımlama, gazetecilik ve öğretim üyeliği veya görevliliği yapmak meslekle bağdaşan işlerden sayılır. Yönetim danışmanlığı mes¬leki faaliyet sayıldığından bağdaşmayan işler kapsamında değildir.

Diğer Meslek Mensupları Aleyhinde Konuşma Yasağı
Madde 20

ENGINOUS PARTNER ortak, yönetici ve çalışanlarının, başka bir ruhsatlı meslek men¬subunun veya mesleki şirketin mesleki yeterliliği aleyhinde konuşması, yorumda bulunması veya görüş bildirmesi meslek ahlakına aykırı olup yasaktır.

Yasal düzenlemeler saklıdır.

Denetimde Kamu Sorumluluğu
Madde 21

Denetim yapan ENGINOUS PARTNER ortak, yönetici ve çalışanlarının, meslekten olmayan kimselere veya meslek mensuplarına yanlış ve hatalı bilgi içermeyen raporlar vermesi, meslek mensubunun ahlaki sorumluluğunun gereği olan kamu yararı ilkesinin gözetilmesinin bir sonucudur.

Yürürlük
Madde 22

Bu Çalışma İlkeleri ve Etik Kurallar, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 23

Bu Çalışma İlkeleri ve Etik Kuralların hükümleri, ENGINOUS PARTNER Yönetim Kurulu tarafından yürütülür ve olası ihticaçlara istinaden de güncellenir.

 

ENGINOUS PARTNER
OFİS, HİZMET İLE KALİTE İZLEME İLKE VE ESASLARI

Amaç
Madde 1

Bu, Ofis, Hizmet İle Kalite İzleme İlke Ve Esasları’nın amacı; ENGINOUS PARTNER MALİ MÜŞAVİRLİK VE DENETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ (bundan böyle, “ENGINOUS PARTNER MALİ MÜŞAVİRLİK VE DENETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ”, kısaca, “ENGINOUS PARTNER” ya da “Şirket” olarak ifade edilecektir.) tarafından verilecek olan hizmetlerin, değişen toplumsal duyarlılık ve sorumluluklar doğrultusunda kurumsal bir anlayışla sunulmasını temin etmek üzere ofis, hizmet ve kalite izleme ilke ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2

Bu Ofis, Hizmet İle Kalite İzleme İlke Ve Esasları; ENGINOUS PARTNER’ın tüm ortak, yönetici ve çalışanlarını kapsar.

İşyeri İlke ve Esasları

Ofis
Madde 3

ENGINOUS PARTNER, muhasebe, denetim ve danışmanlık alanındaki mesleki faaliyetlerde bulunmak üzere, kurumsal ofis düzeni ve hizmet kalitesi kapsamında; kurumsal kimlik ve imaj, iletişim güvenliği, çalışanların mo¬tivasyonu ve verimliliği, etkili yönetim ve koordinasyon, fiziksel güvenlik ve ergonomik çalışma ortamını sağlayacak ofis düzeni oluşturmayı ve bunu başta koruyarak geliştirmeyi kendine genel bir ilke edinmiştir.
Ofis, müşteri ve çalışan sayısı ile birlikte hizmet çeşitliliğine uygun olarak; hizmet üretim, yönetim, eğitim, ortak kullanım ve destek hizmet¬leri ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olmalıdır.

Güvenlik
Madde 4

ENGINOUS PARTNER, faaliyette bulunduğu muhasebe, denetim ve yönetim danışmanlığı alanlarında müşteri bilgileri, hizmet ve çalışan güvenliği ile varlıkların korunma¬sını sağlayacak Varlık, Bilgi ve İş Güvenliğine İlişkin Prosedürleri oluştu¬rur ve gerekli önlemleri alır.

Yazılım, Donanım ve Ekipman
Madde 5

ENGINOUS PARTNER’ın tüm ortak, yönetici ve çalışanlarının kullanacakları mobilya, mefruşat, teknik ekipman ve yazılım konularına ilişkin esaslar, yapılan işin niteliğine uygun olarak hazırlanır ve hizmetin kalitesini arttıracak prosedürler belirlenir.

İşyeri Yönetimi ile Hizmet İlke ve Esasları

A- İŞYERİ YÖNETİMİ

Kurumsal yönetim
Madde 6

ENGINOUS PARTNER; büyüklük, işlerin çeşitliliği, her bir faaliyetin iş hacmi, müşteriye sunulacak işlerin karmaşıklığı ve faaliyet gösterdiği çevrenin değişim hızı gibi faktörleri dikkate alarak yapılanır.
Üst yönetimden en alt basamaklara kadar faaliyetlerin sistematik, eş¬güdümlü, katılımcı ve etkin bir biçimde yürütülmesi için gerekli koşullar sağlanır.

ENGINOUS PARTNER, muhasebe, denetim ve yönetim danışmanlığı faaliyetlerine ilişkin olarak vizyon, misyon ve stratejisi doğrultusunda ilkelerini belirlemek ve yöneticilerine karar ve eylemlerinde yol göstermek amacıyla yönetim politikalarını yazılı olarak belirler.

İşyeri yönetimi
Madde 7

ENGINOUS PARTNER, müşteri hiz¬met politikaları ile birlikte insan kaynakları, mali ve idari işler ve bilgi teknolojileri politikalarını oluşturur ve bu politikalar doğrultusunda pro¬sedürlerini belirler.

Şirket yöneticileri, kendi olanakları ölçüsünde yönetsel faaliyetleri açıklığa kavuşturacak düzeyde; plan ve bütçe yönetimi, kalite yönetimi ve çalışma usul ve esaslarına ilişkin prosedürler oluşturur.

İnsan kaynakları yönetimi
Madde 8

ENGINOUS PARTNER, insan kaynakları yönetimi ile ilgili temel politikalar ile bunların işleyişine iliş¬kin prosedürlerini yazılı doküman olarak hazırlar. Prosedürler; in¬san kaynakları planlaması, işe alım, oryantasyon, eğitim ve geliştirme, performans değerlendirme sistemi, kariyer yönetimi ve personel özlük işlerini kapsar.

B- HİZMET YÖNETİM VE UYGULAMA İLKE VE ESASLARI

Hizmet uygulama
Madde 9

Sunulacak hizmete uygun kaynakların, etkin ve verimli kul¬lanılması ve kaynakların hizmetin etkili bir şekilde yerine getirilmesi için gerekli önceliklere göre tahsis edilmesi amacıyla planlama yapılır; bu plan ile öncelikler, olası riskli alanlar ile ilgili kontroller önceden belirle¬nerek yazılı hale getirilir.
Hizmetin uygulama sürecinde; bilgi toplama, analiz, değerlendirme ve kayıtlı hale getirme esasları yazılı olarak belirlenir. Elde edilen bilgi ve belgenin kayıt altına alınması, saklanması ve gerektiğinde ibraz edil¬mesi amacıyla her bir hizmet için ayrı ayrı çalışma kağıtlarından oluşan çalışma dosyaları düzenlenir.
Çalışma sonuçları raporlanır. Raporlar; varılan sonuçlar, yapılan tavsiyeler ve önerilen eylem planlarının yanında hizmetin hedeflerini ve kapsamını da içerir.

Müşteri ilişkileri yönetimi
Madde 10

Müşteri ilişkileri yönetimi kapsamında; teklif hazırlanması, sözleşme düzenlenmesi, risk yönetimi ve müşteri memnuniyetinin değerlendirilmesine ilişkin politika ve prosedürler oluş¬turulur.

Hizmet tanıtım ve pazarlama yönetimi
Madde 11

ENGINOUS PARTNER, muhasebe, denetim ve yönetim danışmanlığı faaliyetlerini yürütürken; ilgili meslek kararları ve diğer mesleki mevzuatla sınırlı ve tutarlı olmak kay¬dıyla, sürekli ve etkili bir pazarlama ve tanıtım yürütülmesini, kurumsal kimlik ve marka imajının başta tesisi ile bunun korunması ve geliştirilmesini temel bir ilke edinir.

Haksız rekabet ve reklam yasağı
Madde 12

ENGINOUS PARTNER, muhasebe, denetim ve yönetim danışmanlığı faaliyetlerini ifa ederken Haksız Rekabet ve Reklam Yasağı Düzenlemeleri’ne uygun davranır.

Hizmet ve Kalite İzleme İlke ve Esasları

Kalite izleme prog¬ramı
Madde 13

ENGINOUS PARTNER, muhasebe, denetim ve yönetim danışmanlığı hizmetlerini yerine ge¬tirirken, ilgili hizmet faaliyetlerinin tüm yönlerini kapsayan bir kalite izleme ve geliştirme programı hazırlar ve bu programı yürütür.
Kalite İzleme ve Geliştirme Programı, gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin dönemsel olarak ve devamlı suretle değerlendirilmesini sağlar.
Kalite İzleme değerlendirmeleri; hesap verebilirlik ve şeffaflığın sağlanması amacıyla, en az yılda bir kez olmak üzere kalite programı çalışmalarını ve sonuçlarını raporlar.

ENGINOUS PARTNER, muhasebe, denetim ve yönetim danışmanlığı faaliyetlerine ilişkin olarak, kalite kontrol sisteminin etkin bir şekilde işlediğine dair makul bir güvencenin sağlan¬ması amacıyla, tamamlanmış hizmetlerle ilgili periyodik olarak yapılan kalite kontrolleri de dâhil devamlı olarak uygulanan kalite kontrol yön-temlerinin işleyişini izler.

Arşivleme
Madde 14

ENGINOUS PARTNER, ilgili mesleki düzenlemelerine göre oluştura¬cağı işyeri, hizmet ve kalite izlemesine ait politika ve süreçleri ile bunlara yönelik uygulamalarını belgelendirerek; raporlar, politika ve iş süreçlerini meslek faaliyete başlamasından itibaren elektronik, manyetik ve benzeri ortamlarda tutulanlar dahil, 5 yıl süreyle saklar.

Çeşitli Hükümler

Yürürlük
Madde 15 Ofis, Hizmet İle Kalite İzleme İlke Ve Esasları yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 16 Ofis, Hizmet İle Kalite İzleme İlke Ve Esasları’nı yönetim kurulu yürütür.